ค่านิยมกรมปศุสัตว์
I2-SMART


i2 smart

 


 head prnews


icon list-hotel การเตรียมตัวเข้าสู่มาตรฐานบังคับ "การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ"
    (มกษ.6401-2558) pdf small1 1

icon list-hotel คู่มือ เรื่อง การขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับและการขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต การขอย้ายสถานที่ทำการ pdf small1 1

    - ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า และการแจ้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่

icon list-hotel ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการ
    ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ pdf small1 1

icon list-hotel ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
    ตำแหน่งพนักงานสัตวบาล
จำนวน 1 อัตรา pdf small1  1 

icon list-hotel

 ฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เขต 7 รายละเอียด 1

icon list-hotel

 ฟาร์มโคเนื้อปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่เขต 7 รายละเอียด 1

icon list-hotel

 ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ แกะ ในพื้นที่เขต 7 รายละเอียด 1

icon list-hotel เอกสารประการประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับ
    การพัฒนางานปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2559
   icon greenline การเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออกในเขตควบคุมโรค
       และเขตปลอดโรค pdf small1
   icon greenline ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ด้านการปศุสัตว์ pdf small1
   icon greenline การจัดการฟาร์มเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร pdf small1 pdf small1
   icon greenline การจัดการโรงฆ่าสัตว์เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร pdf small1

icon list-hotel ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์วันพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) dot3  

icon list-hotel

  เอกสารสถานการณ์โคนมป่วยตายในพื้นที่เขต 7 แนบ 1แนบ 2 

icon list-hotel  การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด

icon list-hotel กรมปศุสัตว์เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า วอนทุกภาคส่วนร่วมมือ  รายละเอียด 

icon list-hotel ขอปรับราคาการจำหน่ายสัตว์คัดออก โค-กระบือ   รายละเอียด  


icon list-hotel ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมภิบาลของ

    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร. รายละเอียด1 2 3

 


 head semina 


icon list-hotel โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียน
รายงานการประชุม" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 
ณ ห้องประชุม ๒๐๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
จังหวัดนครปฐม อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเลี้ยงโคนม
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมลองบีชชะอำ อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี อ่านเพิ่ม... 


 head activity


21 06 60 ตรวจรับรองที่พักซากสัตว์สำหรับการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายใน
 ราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ
 (e-Privilege Permit) จังหวัดสมุทรสาคร
 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่ม... 
11 06 60 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่
 กลุ่มวิสาหกิจหมูหลุ่มอินทรีย์วิถึชุมชน ตำบลดอนแร่ อำเมือง
 จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่ม... 

9 06 60 การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคปากเท้าเปื่อย ครั้งที่ 4/2560
 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่ม... 
 


8 06 60 ประชุมระดมความคิดเห็นโครงการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
 ต้นแบบ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่ม... 


 


Meeting 08 06 60 การประชุมหารือแนวทางพัฒนาพันธุ์แพะโดยวิธีย้ายฝากตัวอ่อน
 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่ม... 
 


2-6-60 ตรวจต่ออายุฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ จังหวัดกาญจนบุรี
 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่ม... 
 


1-6-60

 ตรวจประเมินโครงฆ่าสัตว์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่ม... 


e-Privilege Permit 25-5-60

 ตรวจรับรองที่พักซากสัตว์เพื่อใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
 ภายในราชอาณาจักร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ
 (e-Privilege Permit) 
 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่ม... 

26-5-60 ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จังหวัดนครปฐม
 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่ม... 
 


25-5-60 ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี 
 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่ม... 

Additional information

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์เขต 7  Tel.0-3425-0982  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
เริ่มพัฒนา 1 กุมภาพันธ์ 2557 ปรับปรุงล่าสุด มีนาคม 2557 หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai