ค่านิยมกรมปศุสัตว์
I2-SMART


i2 smart


 head prnews


icon list-hotel

 กรมปศุสัตว์แจงกรณีการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รายละเอียด 1 

icon list-hotel

  ฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เขต 7 รายละเอียด 

icon list-hotel

 ฟาร์มโคเนื้อปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่เขต 7 รายละเอียด 

icon list-hotel

 ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ แกะ ในพื้นที่เขต 7 รายละเอียด 

icon list-hotel ทำไมต้องเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ pdf small1 

icon list-hotel ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) pdf small1  

icon list-hotel โครงการกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ.2560
   (World Rabies Day 2017) pdf small1 

icon list-hotel ระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ pdf small1 

icon list-hotel การเตรียมตัวเข้าสู่มาตรฐานบังคับ "การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ"
    (มกษ.6401-2558) pdf small1 

icon list-hotel คู่มือ เรื่อง การขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับและการขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต การขอย้ายสถานที่ทำการ pdf small1 

    - ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า และการแจ้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่

icon list-hotel ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการ
    ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ pdf small1 
 

icon list-hotel เอกสารประการประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับ
    การพัฒนางานปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2559
   icon greenline การเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออกในเขตควบคุมโรค
       และเขตปลอดโรค pdf small1
   icon greenline ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ด้านการปศุสัตว์ pdf small1
   icon greenline การจัดการฟาร์มเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร pdf small1 pdf small1
   icon greenline การจัดการโรงฆ่าสัตว์เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร pdf small1

icon list-hotel ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์วันพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) dot3  

icon list-hotel

  เอกสารสถานการณ์โคนมป่วยตายในพื้นที่เขต 7 แนบ 1แนบ 2 

icon list-hotel  การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด

icon list-hotel ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมภิบาลของ

    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร. รายละเอียด1 2 3

 


 head semina  


icon list-hotel โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อพร้อมรับการ
พัฒนางานตามแผนยุทธศาสตร์ กรมปศุสัตว์ฉบับใหม่(พ.ศ.2561 - 2565)"
ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด

icon list-hotel โครงการประชุม เรื่อง "การเตรียมความพร้อมรับสถานณ์โรคไข้หวัดนก
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1, 2 และ 7 ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 head activity


icon list-hotel โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "การทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2561" อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการฝึกอบรบหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์" ประจำปีงบประมาณ 2561  อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel ตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าโค อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel ตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะ-แกะ อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel ตรวจรับรองและมอบสิทธิ์การเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-pp) อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel ตรวจให้คำแนะนำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการรณรงค์เร่งรัดการทำฟาร์มปลอดโรคในแพะ อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมแผนการควบคุมโรค และประเมินพื้นที่โรคปากและเท้าเปื่อย ประจำปี 2561 อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการฝึกอบรม ผู้ยื่นขอรับรองฟาร์ม ปศุสัตว์อินทรีย์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการประชุมสัมมนา การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่ม...

29-11-60

 โครงการรณรงค์เร่งรัดการสร้างฟาร์มปลอดโรคในแพะ
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่ม...  


28-11-60 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคปากและ
 เท้าเปื่อยในพื้นที่เสี่ยงแบบบูรณาการ
 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่ม...   

 


28 -11-60 ET PB ติดตามโครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะโดยวิธีย้ายฝากตัวอ่อน
 (Embryo Transfer in The Goat) ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7
 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่ม... 
23-11-60

 ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะภายใต้โครงการ
 พัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ
 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่ม...  


 


14-11-60 ติดตามความก้าวหน้ากลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์
 บ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง อำเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่ม... 

  
13-11-60

 ตรวจต่ออายุฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ จังหวัดหวัดสุพรรณบุรี
 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่ม...  10-11-60 ซักซ้อมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ
 (e-Privilege Permit)
 เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่ม... 

 

 


17-10-2017 ตรวจรับรองฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ จังหวัดนครปฐม
 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่ม... 
  


11-10-60 ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ปัญหา
 ที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี
 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่ม... 

สารบัญ pdf small1 
ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ pdf small1  
ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ part1 pdf small1, part2 pdf small1
ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ part1 pdf small1, part2 pdf small1

ฝ่ายบริหารทั่วไปpdf small1

Additional information

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์เขต 7  Tel.0-3425-0982  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
เริ่มพัฒนา 1 กุมภาพันธ์ 2557 ปรับปรุงล่าสุด มีนาคม 2557 หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai