แผนงานโครงการ

แผนงานโครงการ


ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
     การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
          กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
               - ขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (ผสมเทียม)
     การพัฒนาสุขภาพสัตว์
          กิจกรรมหลักเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์
               - เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์
          กิจกรรมหลักป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
               - ป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมโรคระบาดสัตว์ปีก

ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
     สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
          กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
               - ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
               - แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง
               - ตรวจรับรองมาตรฐานโรงฆ่าภายในประเทศ
               - ตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและโรงคัดและบรรจุไข่
               - ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศ
               - ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์
               - ตรวจสอบโรงฆ่าและแปรรูปเพื่อการส่งออก
               - เฝ้าระวังสารตกค้าง (Monitioring Plan)
               - แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
               - แก้ไขปัญหาลุ่มน้ำวิกฤต
          กิจกรรมหลักปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก
               - ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าไก่และผลิตภัณฑ์ (คอมพาร์ทเม้นท์)
          กิจกรรมหลักพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
               - พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์
     เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
          กิจกรรมหลักถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
               - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือ
               - พัฒนาการเลี้ยงสัตว์เล็ก - สัตว์ปีก
               - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ
               - พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
               - ยุวเกษตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ
               - สร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่
               - เตรียมความพร้อมฟาร์มโคนมเข้าสู่ระบบการจัดการฟาร์มที่ดี
               - พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
               - หมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์
               - คัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
          กิจกรรมหลักสนันสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
               - ธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ
          กิจกรรมหลักส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
               - ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์  

 

 

         

 

 

 

 

 

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์เขต 7  Tel.0-3425-0982  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
เริ่มพัฒนา 1 กุมภาพันธ์ 2557 ปรับปรุงล่าสุด มีนาคม 2557 หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai