ค่านิยมกรมปศุสัตว์
I2-SMART


i2 smart 


 

 head prnews


 

icon list-hotel โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการปศุสัตว์” ปีงบประมาณ 2561 pdf small1 1

   - เอกสารวิทยากร 1 2 3 4 5 6         

 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 (10 ก.ย. 61)  รายละเอียด 1

icon list-hotel  พิธีเปิดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2561 อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิจัย โรคปากเท้าเปื่อยทางห้องปฏิบัติการ อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel

 กรมปศุสัตว์แจงกรณีการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รายละเอียด 

icon list-hotel ทำไมต้องเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ pdf small1 

icon list-hotel ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) pdf small1  

icon list-hotel โครงการกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ.2560
   (World Rabies Day 2017) pdf small1 

icon list-hotel ระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ pdf small1 

icon list-hotel การเตรียมตัวเข้าสู่มาตรฐานบังคับ "การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ"
    (มกษ.6401-2558) pdf small1 

icon list-hotel คู่มือ เรื่อง การขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับและการขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต การขอย้ายสถานที่ทำการ pdf small1 

    - ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า และการแจ้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่

icon list-hotel ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแลการ
    ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ pdf small1 
 


icon list-hotel เอกสารประการประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับ
    การพัฒนางานปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2559
   icon greenline การเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออกในเขตควบคุมโรค
       และเขตปลอดโรค pdf small1
   icon greenline ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ด้านการปศุสัตว์ pdf small1
   icon greenline การจัดการฟาร์มเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร pdf small1 pdf small1
   icon greenline การจัดการโรงฆ่าสัตว์เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร pdf small1

icon list-hotel ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์วันพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) dot3  

icon list-hotel

  เอกสารสถานการณ์โคนมป่วยตายในพื้นที่เขต 7 แนบ 1แนบ 2 

icon list-hotel  การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด

icon list-hotel ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมภิบาลของ

    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร. รายละเอียด1 2 3

 


 head semina  


 

icon list-hotel โครงการประชุม เรื่อง "แนวทางการพัฒนาฟาร์มโคนมให้ได้รับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและปรับปรุงคุณภาพน้ำนมดิบรายฟาร์ม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต7"ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด

 - แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำนมดิบรายฟาร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

    Page 1

 - หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมมกษ.6402 - 2552

    Page 1

 - การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำมันดิบ (มกษ.6401 - 2558) และเข้าสู่มาตรฐานบังคับตามพระราชบัญญติสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

    Page 1

- ศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

    Page 1

icon list-hotel โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อพร้อมรับการ
พัฒนางานตามแผนยุทธศาสตร์ กรมปศุสัตว์ฉบับใหม่(พ.ศ.2561 - 2565)"
ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด

icon list-hotel โครงการประชุม เรื่อง "การเตรียมความพร้อมรับสถานณ์โรคไข้หวัดนก
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1, 2 และ 7 ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 head activity


sonkseam4

 


ประเมิน ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)/ติดตามแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 pdf small1 1


 


 

sonkseam 21-8-61 pic

  

 โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "แนวทางและวิธีการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ"วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 pdf small1  

  


 

icon list-hotel  พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 อ่านเพิ่ม... 

icon list-hotel  การประชุม เรื่อง ยกระดับฟาร์มโคนมสู่มาตรฐาน GAP 100 เปอร์เซ็น อ่านเพิ่ม...  

icon list-hotel ติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิต(HHU) กุยบุรี อ่านเพิ่ม...  

icon list-hotel โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า อ่านเพิ่ม...  

icon list-hotel โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อแก้ปัญหาและการหาทางเลือกในการตัดสินใจด้วยกิจกรรมWalk Rally อ่านเพิ่ม...  

icon list-hotel สังเกตการณ์การติดตามข้อมูลโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรการ ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อ่านเพิ่ม...  

icon list-hotel ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อเแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตพื่นที่ปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี อ่านเพิ่ม...   

icon list-hotel สุ่มสำรวจซ้ำทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน page1  page2 

icon list-hotel โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่เทศบาลตำบลบางเลน ประจำปีงบประมาณ 2561อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการประชุมสัญจรมุ่งมั่นรวมใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการฝึกอบรมเรื่อง"บทบาทของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558" ประจำปีงบประมาณ 2561   อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel การวางแผนแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมไม่ป่านเกณฑ์มาตรฐาน   อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel ตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาฟาร์มโคนมให้ได้รับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และปรับปรุงคุณภาพน้ำนมดิบรายฟาร์มในพื้นที่ปศุสัตว์เขต7  อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมไข่ตามโครงการปศุสัตว์OK อ่านเพิ่ม..

icon list-hotel โครงการฝึกอบรม เรื่อง"การพัฒนาทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์" ประจำปีงบประมาณ 2561" อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "การทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2561" อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการฝึกอบรบหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์" ประจำปีงบประมาณ 2561  อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel ตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าโค อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel ตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะ-แกะ อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel ตรวจรับรองและมอบสิทธิ์การเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-pp) อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel ตรวจให้คำแนะนำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการรณรงค์เร่งรัดการทำฟาร์มปลอดโรคในแพะ อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมแผนการควบคุมโรค และประเมินพื้นที่โรคปากและเท้าเปื่อย ประจำปี 2561 อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการฝึกอบรม ผู้ยื่นขอรับรองฟาร์ม ปศุสัตว์อินทรีย์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่ม...

icon list-hotel โครงการประชุมสัมมนา การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่ม...

29496483 795027390702298 1792824116487651328 n-vert

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างผุ้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์"(Young Smart Farmer) 19-22 มีนาคม 2561อ่านเพิ่ม... 

 

 

 


HNY 2018  0556-vert

 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรภาย"ใต้โครงการพัฒนาความเข็มแข็งกลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์ 27-28 มีนาคม 2561
อ่านเพิ่ม...  

 

 

 


 

29-11-60

 โครงการรณรงค์เร่งรัดการสร้างฟาร์มปลอดโรคในแพะ
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่ม...  28-11-60 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคปากและ
 เท้าเปื่อยในพื้นที่เสี่ยงแบบบูรณาการ
 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่ม...   

 
28 -11-60 ET PB ติดตามโครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะโดยวิธีย้ายฝากตัวอ่อน
 (Embryo Transfer in The Goat) ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7
 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่ม... 
23-11-60

 ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะภายใต้โครงการ
 พัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ
 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่ม...  


 
14-11-60 ติดตามความก้าวหน้ากลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์
 บ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง อำเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่ม... 

  


13-11-60

 ตรวจต่ออายุฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ จังหวัดหวัดสุพรรณบุรี
 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่ม...  10-11-60 ซักซ้อมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ
 (e-Privilege Permit)
 เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่ม... 

 

 
17-10-2017 ตรวจรับรองฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ จังหวัดนครปฐม
 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่ม... 
  11-10-60 ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ปัญหา
 ที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี
 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่ม... 

Additional information

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์เขต 7  Tel.0-3425-0982  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
เริ่มพัฒนา 1 กุมภาพันธ์ 2557 ปรับปรุงล่าสุด มีนาคม 2557 หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai