ผลงานวิชาการ

ปฏิทินการเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ pdf small1


ประจำปีงบประมาณ 2561

 

1. วิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายโคเนื้อเข้าและออกพื้นที่ปศุสัตว์เขต7

    ในปี พ.ศ.2558-2559  pdf small1 1

 


 

ประจำปีงบประมาณ 2560

 

1. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเข้าเชื้อ Brucella spp. สู่ฟาร์มแพะ

   ปลอดโรคในจังหวัดราชบุรี ผ่านการนำเข้าแพะจากต่างจังหวัด pdf small1  

ประจำปีงบประมาณ 2559  


5. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์

    ในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย pdf small1 

4. การศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรตามแนวชายแดน
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ AEC pdf small1

3. การประเมินสภาพการจัดการฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม pdf small1 

2. การประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะภายใต้โครงการการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ pdf small1 
 

1. ทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีต่อการบริโภคเนื้อแพะ pdf small1

 


    ประจำปีงบประมาณ 2558

15. การสอบสวนโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อและกระบือ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย 
      จังหวัดกาญจนบุรี 2556 pdf small1
14. ความชุกทางซีรั่มของการติดเชื้อบรูเซลล่าในแพะเนื้อที่เลี้ยงในจังหวัดราชบุรี pdf small1
13. การสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
      ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2556 pdf small1
12. การสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ เขต 7 ปี 2555 pdf small1
11. ความซุกทางซีรัมวิทยาของโรคบรูเซลโลสิสในโคนมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ.2555 pdf small1
10. การเปรียบเทียบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ก่อนและหลัง Codex 
      มีการกำหนดค่า MRLs สาร Ractopamine ในเนื้อสัตว์pdf small1  
9. การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์จากตลาดสด
    และตลาดนัดในจังหวัดราชบุรี pdf small1
8. การปนเปื้อนเบคทีเรียในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์             ระหว่างปี 2553 - 2555 pdf small1
7. การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองและความพึงพอใจของเกษตรผู้เลี้ยงโคพื้นเมือง ในจังหวัดสมุทรสงคราม pdf small1
6. การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในสุกรจากโรคฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 
    ในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย pdf small1 
5. การปนเปื้อนเชื้อ อี.โคไล ในเนื้อสัตว์จากโรคฆ่าสัตว์ ในภาคตะวันตกของประเทศไทย pdf small1
4. การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม pdf small1
3. การศึกษาสภาวะยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์จากโรคฆ่าสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี pdf small1 
2. ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร พื้นที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง 
    ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี pdf small1
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าจุดเยือกแข็งของน้ำนมดิบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ pdf small1 

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์เขต 7  Tel.0-3425-0982  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
เริ่มพัฒนา 1 กุมภาพันธ์ 2557 ปรับปรุงล่าสุด มีนาคม 2557 หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL. เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla! LaiThai