ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัด

 

br7นายชุมพล  บุญรอด
ปศุสัตว์เขต 7 

 bkan             
                น.สพ.อมรินทร์ กัลล์ประวิทธ์
                  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

 bspr

                นายภูวสิษฐ์  บวรธีราเศรษฐ์
                  ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี


bnpt

                    นายสมยส  อินทรพิน
                   ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

 
brr

                  นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล
                     ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

 bpat

                 นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์
                  ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 bsms

                    นายบุญฤทธิ์  ทองสม
                 ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 
sskb

               นายปรีดา  ถาาวรประดิษฐ์
              ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

 bpkk

                   น.สพ.ยุษฐิระ บัณฑุกุล
                ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

ผู้อำวยการศูนย์

 

 

 

bwp7

นางสุภาพร  จ๋วงพานิช
นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

 

aumnoiy

นายอำนวย  กวมทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง

 

nares

นายนเรศ  อินทรักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์

 

apichat

นายอภิชาติ  บุญเรืองขาว
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

 

teera

นายธีระ  จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

 

pichas

นายพิเชฏฐ์  มหาแสน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

    maw

นาวสาวนพพร ปานจินดา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


money

- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ta

นางสาวพรพิมล ชุติจิตวิทยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


mauy

นางสาวเบญจวรรณ ธรรมจิตติโชคดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


ploy

นาวสายพลอย ชาวนาวิก
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3


kui

นายสานิตย์ หอมศรีประเสริฐ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ 2


supol

นายสุพจน์ เตี้ยทอง
พนักงานธุรการ


reed

นางสาวอำพร สุขจินดา
นักจัดการงานทั่วไป

 

taiy

นายเฉลิมพล  ภู่แก้ว
พนักงานบริการขับรถยนต์

 

noi

นางวิลาวรรณ  พงษ์พาณิช
พนักงานบริการทำความสะอาด

 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

  
boss

นายทรงพล บุญธรรม
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนมาตฐานการปศุสัตว์

 

 pop

นายวรวุฒิ วิเศษโส
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

 nu

นายอนุสรณ์ สังข์ผาด
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

 na

นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

 june

นางสาวขนิษฐา เตชวาทกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

 mue

นายชาญวิทย์ โสภาลดาวัลย์
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 tong

นายธนัญชัย แสงจันทร์
นักวิชาการสัตวบาล

 kad

 นางพัฒนีพร พรยั่งยืนสุกุล
นักวิชาการสัตวบาล

 kueai

นางสาวสุนารี อนันตชัย
นักจัดการงานทั่วไป

 tuk

นายประเสริฐ ภู่แก้ว
นักจัดการงานทั่วไป

 ya

นายปิยะ อ่วมแดง
นิติกร

 sak

นายสุรศักดิ์ ศรสุวรรณวุฒิ
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 tum

นายเฉลิมศักดิ์ ภู่แก้ว
พนักงานจ้างบริการขับรถยนต์

 yut

นายสรายุทธ แก้ววิลัย
พนักงานจ้างบริการขับรถยนต์

 

 

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

   b

- ว่าง - 
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 ni

นางนิสาชล ศรีอ่อน
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนฯ

 meu

นายอดิศักดิ์ ใจหลัก
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

 tip

นางสาวปรางทิพย์ เหลืองอรัญนภา
นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ


Mm

นายศุภณัฐ สังข์เอี่ยม
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 bird

 นายภานุวัตน์ ชื่นชม
นักวิชาการสัตวบาล

 aun

 นางสาวจงกล เพ็งปรีชา
นักวิชาการสัตวบาล

 koy

 นางสาวสุธิดา เซษฐสิงห์
นักวิชาการสัตวบาล


nok

 นางสาววรรณชนก  รุจจนเวท 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


mark

 นายวสุ  รูปสวย 
นักวิชาการสัตวบาล


tong

 นายนฤพล  แซ่ลิ้ม
เจ้าพนักงานสัตวบาล


pook

 นางสาวสุธิดา แซ่อึ้ง 
เจ้าพนักงานธุรการ

 

ส่วนสุขภาพสัตว์

    jomlongนายจำลอง วรศรี
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์

 

sang

นางสาวแสงจันทร์  ศรีศิลปอุดม
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 pat

นายปรัศนี ชูรัตน์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

au

นางสาวพิมาลา เกษมสุข
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


auen

นายนพพร หนูรัตน์
สัตว์แพทย์ชำนาญงาน

 pean

นายชาญชัย ชินทัตโต
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

 noi
นางมณฑา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 
นักจัดการงานทั่วไป
 khanนางสาวขวัญชนก  มั่นเขตรวิทย์
นิติกร
 lux
นางสาวพัชร์สิตา กุลพันธ์ธานนท์ 
เจ้าพนักงานธุรการ


jeck

นายปิยะ รมณียชาติ 
เจ้าพนักงานสัตวบาล


mai

นายสมหมาย ศิวะพฤฒาวาส 
พนักงานผู่ช่วยปศุสัตว์


kai

นายนิพนธ์ สนิทปัญญาวุโธ 
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล


ao

นางสาวทัศนีย์ สูงศักดิ์ 
พนักงานจ้างบริการ

 mod

นางสาวเมทินี  นันมา
พนักงานจ้างบริการ

 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

    

boss
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

 

tanakorn

นายธนกร  ซิ้มเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
           รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนฯ           

 
kik

นางสาวโชติมา  ประเสริฐสินเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
boss- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


aew
นางน้ำผึ้ง ภัทรธนานนท์
นักวิชาการสัตวบาล


mye   
นายธนกิตติ  อินปา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์