สำนักงานปศุสัตว์เขต7
เลขที่ 32 ถนนมาลัยแมน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 034-250982
เบอร์แฟกซ์ : 034-257703
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เบอร์ติดต่อ : 034-250982 ต่อ 14
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
เบอร์ติดต่อ : 034-250982 ต่อ 15
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่วนสุขภาพสัตว์
เบอร์ติดต่อ : 034-250982 ต่อ 18
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เบอร์ติดต่อ : 034-250982
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย การควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ ในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์
4. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับเขตและระดับจังหวัด
5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องแก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
6. เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และการให้บริการสุขภาพสัตว์
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจปศุสัตว์
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย