ปศุสัตว์เขต 7 เร่งป้องกัน ควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย
วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายชุมพล บุญรอด
ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธานการประชุมชี้แจงมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อชี้แจงสถานการณ์โรค มาตรการป้องกัน ควบคุมโรค แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เขต 7 ขอความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุมโรค รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากปศุสัตว์จังหวัด, หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์,ปศุสัตว์อำเภอ, HHU,หัวหน้าด่านกักกันสัตว์,สหกรณ์โคนม,ศูนย์รับนม,สถานกักกันโคเนื้อ,ธคก.,โคเนื้อสร้างอาชีพ จาก จ.นครปฐม/กาญจนบุรี/ราชบุรี/สมุทรสาคร/สมุทรสงคราม/สุพรรณบุรี รวม 76 คน ณ ห้องประชุม 204 สำนักงานปศุสัตว์เขต7

S 27820073

S 27820075 

S 27820076