วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นาย ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าดำเนินการตรวจประเมินความเสี่ยงโรคแอฟริกาในสุกร ในโรงฆ่าสัตว์ และตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์รอบที่ 1/2563 ตาม
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 ในพื้นที่อำเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินครั้งนี้เป็นอย่างดี

46552 

46561 46564

4655446555