กรมปศุสัตว์ จัดทำโครงการ ปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี พ. ศ.2563
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปศุสัตว์เขต 7 ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอำเภอปราณบุรี นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้นำท้องถิ่น ซึ่งมี วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อให้เกษตรกร มีความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีกิจกรรมประกอบด้วยการรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายใน และภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจภาวะโลกการเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์การให้ความรู้คำแนะนำ รวมถึงพิธีมอบสัญญายืมโคในโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ จำนวน 69 ตัว ให้แก่เกษตรกรจำนวน 69 รายและพิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ อาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจำนวน 15 ตัว ให้แก่อาสาปศุสัตว์จำนวน 3 ราย ณ วัดหนองตาแต้ม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์