ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗  รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564