การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิจัย โรคปากเท้าเปื่อยทางห้องปฏิบัติการ