สรุปการเกิดโรคพิษสนุัขบ้าในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563