รวมกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง


Download > พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Download > ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Download > กฎกระทรวง 7 ฉบับ


info graphic ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง