IDP 1/2562

 ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2562

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
1.1 แบบฟอร์ม IDP: A
1.2 แบบฟอร์ม IDP: B
1.3 แผนปฏิบัติงานรอบ 1/2562

2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างสุขภาพกับการทำงานเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์เขต 7” ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

2.1 ขั้นตอนการวางแผน
2.1.1 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
2.1.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (เอกสารแนบ 1) 
2.1.3 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.2 ขั้นตอนการดำเนินการ
2.2.1 เนื้อหาบทเรียน 1
2.2.2 เนื้อหาบทเรียน 2 
2.2.3 ภาพกิจกรรม
2.2.4 บันทึกสรุปการเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.2.5 สรุปการบรรยายวิทยากร (เอกสารแนบ 3)

2.3 ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
2.3.1 สรุปการประเมินโครงการ (เอกสารแนบ 2)
2.3.2 แบบประเมินผลการเรียนรู้
2.3.3 ข้อสอบ ก่อน-หลัง การเรียนรู้
2.3.4 คะแนนทดสอบก่อน - หลัง

2.4 ขั้นตอนการติดตามการปฏิบัติงาน
2.4.1 แบบประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
2.4.2 ส่วนสุขภาพสัตว์
2.4.3 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
2.4.4 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
2.4.5 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
2.4.6 ฝ่ายบริหารทั่วไป

3.การเผยแพร่บน Website สำนักงาน
4.ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

IDP 2/2562

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

1.1 รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562
1.2 แบบฟอร์ม IDP : A
1.3 แบบฟอร์ม IDP : B
1.4 หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2-2562

2. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน รอบที่ 2/2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS)
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 303 ชั้น 3
อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


2.1 ขั้นตอนการวางแผนการพัฒนา

2.1.1 คำสั่งเขต 7 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบุคลากร
2.1.2 แผนการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร

2.2 ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนา

2.2.1 ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม
2.2.2 หนังสือให้ส่วนฯ / ฝ่าย แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม
2.2.3 รายชื่อผู้เข้าอบรม
2.2.4 ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่าย
2.2.5 หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร
2.2.6 ประวัติวิทยากร อ.วรพจน์
2.2.7 ประวัติวิทยากร อ.พรเพิ่ม
2.2.8 ประวัติวิทยากร อ.ผู้ช่วย
2.2.9 ประวัติวิทยากร อ. ณัฐสิริ
2.2.10 คำกล่าวรายงาน พิธีเปิดการฝึกอบรม
2.2.11 คำกล่าวเปิด พิธีเปิดการฝึกอบรม
2.2.12 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
2.2.13 คู่มือการใช้งาน Application
2.2.14 คู่มือการใช้โปรแกรม QGIS 3.6

2.3 ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

2.3.1 แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม
2.3.2 ผลคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม
2.3.3 แบบประเมินผลโครงการ
2.3.4 สรุปผลโครงการฝึกอบรม
2.3.5 หนังสือส่งรายงานผลการจัดฝึกอบรม
2.3.6 รายงานผลโครงการฝึกอบรม
2.3.7 ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม

2.4 ขั้นตอนการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

2.4.1 แบบประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์หน่วยงาน

4. ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม QGIS 2/2562