การวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

1. การวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563


2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 7  รอบที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการพัฒนาที่ดีและโดดเด่นของหน่วยงาน : Best Practice ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice = CoP