ที่ 1/2562   เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ 

ที่ 2/2562   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

ที่ 3/2562   เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ

ที่ 4/2562   เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่

ที่ 5/2562   เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่ 6/2562   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่งขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

ที่ 7/2562   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศสาตร์การแพทย์

ที่ 8/2562   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่งขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

ที่ 9/2562   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ 11/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธสาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับพื้นที่เขต 7

ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับพื้นที่เขต 7

ที่ 13/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ที่ 14/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและกลั่นกรองโครงการวิจัยฯ

ที่ 15/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

ที่ 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม

ที่ 17/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรือง(Smart Farmer)

ที่ 18/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ที่ 19/2562 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 20/2562 เรื่อง คณะทำงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรม

ที่ 21/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

ที่ 22/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการร่วมลงนามในเช็คที่สั่งจ่าย

ที่ 23/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้มิสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

ที่ 24/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online

ที่ 25/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

ที่ 26/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

ที่ 27/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ที่ 28/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ที่ 29/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับพื้นที่เขต 7

ที่ 30/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับพื้นที่เขต 7

ที่ 31/2562 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 32/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 33/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 34/2562 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบรถยนต์ราชการสำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ที่ 35/2562 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 36/2562 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่ 37/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

ที่ 38/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ที่ 39/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ที่ 40/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 (เพิ่มเติม)

ที่ 41/2562 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 42/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ระดับเขต

ที่ 43/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ที่ 44/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ-ตรวจข้อสอบ และสัมภาษณ์ ประเมินพนักงานราชการทั่วไป

ที่ 45/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2562

ที่ 46/2562 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 47/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2562

ที่ 48/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ที่ 49/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างแผนแม่บทด้านผลิตสัตว์และด้านอาหารสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 พ.ศ.2562-2566

ที่ 50/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่ 51/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ และสัมภาษณ์ ประเมินพนักงานราชการทั่วไป

ที่ 52/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2562