ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 2/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับพื้นที่เขต 7

ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเขต

ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม 5 ส

ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อประจำเป็นระดับ 4

ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุ

ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 (เพิ่มเติม)

ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีอำนาจจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง(ยกเลิก)

ที่ 11/2564 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง