ข่าวแจ้งเตือน !!!  โรคปากและเท้าเปื่อย โดยประธานกลุ่มธนาคารโค-กระบือ ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต ปี 2562 สวนเพชร

แจ้งเตือนเรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย โดยประธานสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์

โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา