ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต ปี 2562 สวนเพชร

โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

Young Smart Farmer  นายอมร  ขุนรามบุตร  เกษตรกรต้นแบบด้านปศุสัตว์ ประจำปี 2562

ข้อกำหนดและองค์ประกอบของฟาร์มหมูหลุมตามระเบียบกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2562

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มเลี้ยงหมูหลุม พ.ศ. 2562