แผนที่แสดงข้อมูลด้านปศุสัตว์พื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ข้อมูลด้านปศุสัตว์

ฟาร์มและโรงฆ่าสุกร

ข้อมูลโคเนื้อ

ด่านกักกันสัตว์และจุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค