วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมรับการประชุมเตรียมความพร้อมระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณณฑ์ และเงื่อนไขการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กับสำนักงานควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ด้วยระบบออนไลน์ (zoom conference) เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกันทั่วประเทศ

 

S__32129039.jpg S__32129041.jpg S__32129042.jpg

S__32129043.jpg S__32129044.jpg S__32129045.jpg