วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ของจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอชะอำ คณะกรรมการอำนวยการโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ปศุสัตว์เขต 7 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการนี้กรมปศุสัตว์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ มีพื้นที่เป้าหมาย 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชะอำ จำนวน 9 ตำบล จำนวน 63 หมู่บ้าน คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 1,200 ราย จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ 12,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 200 คน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้ คำแนะนำ เป็นต้น โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอชะอำ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ นายกเทศบาลตำบลนายาง นายกเทศบาลตำบลบางเก่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดเพชรบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นอย่างดี

1 2 3

6 DSCF2571 DSCF2666