สรุปการเกดิโรคพิษสนุ ัขบา้ในพื้นทปี่ ศุสตัว์เขต 7 ปงีบประมาณ 2564 - 2565 ณ วันที่ 6 มกราคม 2565