การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2565