การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น