ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 41)

jaec2023 ploster

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์