27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 8 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)

30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 11 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)

8 มิถุนายน 2564  เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 11 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)

30 ธันวาคม 2563  เรื่อง ประกาดราคาซื้อซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์ 10 รายการ วัสดุวิทย์ศาสตร์การแพทย์ 24 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
                                    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อวัสดุเวชภภัณฑ์ 10 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24 รายการ

21 ธันวาคม 2563  เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์ 10 รายการ วัสดุวิทย์ศาสตร์การแพทย์ 24 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564