5 มกราคม 2565  เรื่อง ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 มกราคม 2565 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 8 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 มกราคม 2565 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

19 มกราคม 2565 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ 1 มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประกกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ 1 มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์ (e-bidding)