รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2561