รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2562