รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2563