แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 7

แผนเตรียมรับมือภัยแล้ง

ภัยแล้งนั้นใช้ระยะเวลายาวนานที่สุดเริ่มนับตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคม ไป จนถึง ต้นเดือนพฤษภาคม ใช้เวลาไป 8 เดือน...

แผนเตรียมรับมืออุทกภัย

อุทกภัยคือภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนต่อเนื่องเป็นเวลานาน...

เตรียมรับมือภัยด้านอื่นๆ

ภัยอื่นนอกเหนือจากภัยพิษัติที่เกิดอื่นจากธรรมชาติแล้ว ยังมีภัยที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อย่างเช่น เชื้อโรค ต่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ และสัตว์ที่เลี้ยง...

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ภัยพิบัติส่งผลกระทบให้เกษตรกรมากมายมหาสาร หนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของกรมปศุสัตว์ เชิญชวนเกษตรกรที่เคยลงทะเบียนข้อมูลกับกรมปศุสัตว์...

โดย สำนักงานปศุสัตว์เขต7

32 ถนนมาลัยแมน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ 0-3425-0982 อีเมล์ rg07_npt@dld.go.th