สำนักงานปศุสัตว์เขต7
เลขที่ 32 ถนนมาลัยแมน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 034-250982
เบอร์แฟกซ์ : 034-257703
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เบอร์ติดต่อ : 034-250982 ต่อ 14
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
เบอร์ติดต่อ : 034-250982 ต่อ 15
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่วนสุขภาพสัตว์
เบอร์ติดต่อ : 034-250982 ต่อ 18
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เบอร์ติดต่อ : 034-250982
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.