ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานปศุสัตว์เขต7

เลขที่ 32 ถนนมาลัยแมน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

แผนก เบอร์ติดต่อ เมล์
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.034-250982
Fax.034-257703
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โทร.034-250982
ต่อ.102
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่วนสุขภาพสัตว์ โทร.034-250982
ต่อ.106
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ โทร.034-250982
ต่อ.205
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทร.034-250982
ต่อ.206
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.