ประวัติความเป็นมา

สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ที่ตั้ง 32 ถนนมาลัยแมน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3425-0982 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2495 เดิมใช้ชื่อสัตวแพทย์ภาค 7 เป็นหน่วยงานหนึ่งในราชการบริหารภูมิภาคของ "กรมการปศุสัตว์" สังกัดกระทรวงเกษตร ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบราชการมาตรา 3 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ได้เปลี่ยนชื่อจาก สัตวแพทย์ภาค 7 เป็น สัตวแพทย์เขต 7 และยุบการบริหารงานส่วนภูมิภาคมาเป็นส่วนกลาง ตามพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร และมี หลวงวรพจน์ ภูมิภาค (นายมณี ทวีติยานนท์) ดำรงตำแหน่งสัตวแพทย์เขต 7 คนแรก และมีที่ตั้งสำนักงานเดิมอยู่ที่ถนนทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยเช่าจากนางสะอาด ตู้จินดา อัตรา 200 บาทต่อเดือนต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการทั่วไป ปรารภว่า ไม่สมควรใช้เป็นสถานที่ราชการ เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวชำรุดทรุดโทรม เวลาฝนตกน้ำจะไหลนองไปทั่วเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ ตลอดจนไม่มีบานประตูหน้าต่าง รวมทั้งเจ้าของไม่ยอมซ่อมแซมเพราะต้องการค่าเช่าเพิ่ม ต่อมาจึงได้ย้ายที่ทำการไปยังบ้านเลขที่ 64 ซอยไผ่ล้อม 1 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ของนางทองคำ เผ่าชู ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2502 โดยอาคารเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ยกพื้นสูง มีรั้วรอบขอบชิด บริเวณด้านหลังมีห้องแถว 7 ห้อง เจ้าของยินดียกให้อยู่อาศัย โดยคิดค่าเช่าเฉพาะเรือนหลังใหญ่ ในอัตรา 500 บาทต่อเดือนวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2505 สัตวแพทย์เขต 7 ได้ทำหนังสือถึงกรมปศุสัตว์ แจ้งความประสงค์ขอเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามโฉนดที่ดินหมายเลขที่ 77 ตำบลสนามจันทร์ เนื้อที่รังวัด ประมาณ 5 ไร่ 70 ตารางวา (เดิมศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมเป็นผู้เช่า) เพื่อใช้ก่อสร้างที่ทำการสัตวแพทย์เขต 7 บ้านพักสัตวแพทย์เขต 7 และบ้านพักสัตวแพทย์จังหวัดนครปฐม อัตราค่าเช่าเดือนละ 200 บาท โดยกระทรวงการคลังได้แจ้งอนุมัติผ่านกระทรวงเกษตรและ กรม ปศุสัตว์ให้เช่าที่ดินดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2505 เป็นต้นไป

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2506 ได้ย้ายที่ทำการไปยังอาคารสร้างใหม่ ถนนมาลัยแมน วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อจาก สัตวแพทย์เขต 7 เป็น สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ตามพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร มี นายประณต พลชาติ ดำรงตำแหน่ง ปศุสัตว์เขต 7 คนแรก วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใหม่ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2527 สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 จาก 9 เขต ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา การแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2537 สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 จาก 12 เขต ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เปลี่ยนชื่อจาก สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เป็น สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7 ตามประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2555 มี นายสำเริง วรศรี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7 คนแรก วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2555 เปลี่ยนชื่อจาก สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7 เป็น สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ตามประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554 มี นายรณชัย จ๋วงพานิช ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์เขต 7

สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ตั้งอยู่เลขที่ 32 ถนนมาลัยแมน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 และมีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 30 กันยายน 2556 กรมปศุสัตว์ได้มีการประกาศกำหนดพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกลุ่มจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม และมีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 มี 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดกลุ่มจังหวัดออกเป็น 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด โดย จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ใน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

ทิศเหนือติดต่อชัยนาท อุทัยธานีและตาก ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทิศตะวันออก ติดต่อกับกรุงเทพมหานครและอ่าวไทย ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพเหมียนม่าร์

สภาพเศรษฐกิจ ประชากร และหน่วยการปกครอง

จำนวนประชากร จำนวนประชากรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 รวมทั้ง 8 จังหวัด 5,311,909 คน จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือจังหวัดนครปฐม โดยมีประชากรทั้งสิ้น 911,492 คน คิดเป็นร้อยละ 17.16 รองลงมาได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี มีประชากร 887,979 คน จังหวัดราชบุรี 871,714 คน จังหวัดสุพรรณบุรี 852,003 คน และจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดคือ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีประชากร 193,902 คน คิดเป็นร้อยละ 3.65

พื้นที่ พื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 รวมทั้ง 8 จังหวัด 46,107.180 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดคือ จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ 19,473 ตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และสุพรรณบุรี ส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดคือ จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ 416.76 ตารางกิโลเมตร

ความหนาแน่นของประชากร จังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคือจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีความหนาแน่น 651.65 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่จังหวัดสมุทรสงคราม 465.26 คนต่อตารางกิโลเมตร และจังหวัดนครปฐม 420.37 คนต่อตารางกิโลเมตร