หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ฟาร์มปศุสัตว์ 11 รายชนิดสัตว์

1.กวาง
2.ไก่เนื้อ
3.ไก่พันธ์
4.ไก่พื้นเมืองเลี้ยงปล่อย
5.โคเนือ
6.จิ้งหรีด
7.เป็ดเนื้อ
8.เป็ดพันธุ์
9.ผึ้ง
10.สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
11.สุกร