ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

    no

นายชุมพล บุญรอด
ปศุสัตว์เขต 7

    no

- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


art

นายเกียรติชัย วิชัยต๊ะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


tuk

นางสาวพรพิมล ชุติจิตวิทยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


mueay

นางสาวเบญจวรรณ ธรรมจิตติโชคดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


pot

นายสุพจน์ เตี้ยทอง
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3


ploy

นางสายพลอย ชาวนาวิก
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4


kui2

นายสานิตย์ หอมศรีประเสริฐ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ 2


reed

นางสาวอำพร สุขจินดา
นักจัดการงานทั่วไป


lux

นางสาวพัชร์สิตา กุลพันธ์ธานนท์ 
เจ้าพนักงานธุรการ

 

nue

นางสาวสุนันท์ ภมรพล
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด

 

tai

นายเฉลิมพล  ภู่แก้ว
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

   

 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

  
saw

นายทรงพล บุญธรรม
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

 

june

นางสาวขนิษฐา เตชวาทกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

nu

นายอนุสรณ์ สังข์ผาด
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

morakod

นางมรกต พิชญาสาธิต 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

na

นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ


no

- ว่าง -
นายสัตวแพทย์


ya

นายปิยะชาติ อ่วมแดง
นิติกร


kaew

นางสาวสุนารี อนันตชัย
นักจัดการงานทั่วไป


kat

 นางพัฒนีพร พรยั่งยืนสุกุล
นักวิชาการสัตวบาล


toung

นายธนัญชัย แสงจันทร์
นักวิชาการสัตวบาล


took

นายประเสริฐ ภู่แก้ว
นักจัดการงานทั่วไป


nual

นายสุรศักดิ์ ศรสุวรรณวุฒิ
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล


tum

นายเฉลิมศักดิ์ ภู่แก้ว
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์


yut

นายสรายุทธ แก้ววิลัย
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

 

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

   kun

นายขวัญชัย เนตรน้อย 
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 ni

นางนิสาชล ศรีอ่อน
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

 moo

นายอดิศักดิ์ ใจหลัก
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

 tip

นางสาวปรางค์ทิพย์ เหลืองอรัญนภา
นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ


mm

นายศุภณัฐ สังข์เอี่ยม
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 biead

 นายภานุวัตน์ ชื่นชม
นักวิชาการสัตวบาล

 ant

 นางสาวจงกล เพ็งปรีชา
นักวิชาการสัตวบาล


jang

 นางสาวอภิญญา สิงห์เสริมวงษ์
นักวิชาการสัตวบาล


tong

นายนฤพล  แซ่ลิ้ม
เจ้าพนักงานสัตวบาล


pok

 นางสาวสุธิดา แซ่อึ้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 mak

 นายวสุ รูปสวย
นักวิชาการสัตวบาล


liw

นางสาวภารดี  จันทร์โชติ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

ส่วนสุขภาพสัตว์

    longนายจำลอง วรศรี
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์

 

sang

นางสาวแสงจันทร์  ศรีศิลปอุดม
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 pat

นายปรัศนี ชูรัตน์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

ao

นางสาวพิมาลา เกษมสุข
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


aun

นายนพพร หนูรัตน์
สัตว์แพทย์ชำนาญงาน

 peak

นายชาญชัย ชินทัตโต
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2


fien

- ว่าง -
นายสัตวแพทย์


cham

นายชวกร วนิชอาภาพรรณ์
นิติกร


noi

นางมณฑา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 
นักจัดการงานทั่วไป

 

jak2

นายปิยะ รมณียชาติ 
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

may

นายสมหมาย ศิวะพฤฒาวาส 
พนักงานผู่ช่วยปศุสัตว์

 

kai

นายนิพนธ์ สนิทปัญญาวุโธ 
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล


aoo

นางสาวทัศนีย์ สูงศักดิ์ 
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 mod

นางสาวเมทินี  นันมา
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

    

pak

นางสาววิสุทธิวรรณ  ปั้นฉาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์


no

- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


kik

นางสาวโชติมา  ประเสริฐสินเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


jack

นายธนกร  ซิ้มเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


mye   
นายธนกิตติ  อินปา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


aie
นางน้ำผึ้ง ภัทรธนานนท์
นักวิชาการสัตวบาล