ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

    Boss yuttatira 2565

นายยุษฐิระ บัณฑุกุล
ปศุสัตว์เขต 7

    kong

นางสาวเยาวลักษณ์ พันธุลาภ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


none

นางสาวรุ่งทิพย์ วาสนาพาดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


tuk

นางสาวพรพิมล ชุติจิตวิทยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


mueay

นางสาวเบญจวรรณ ธรรมจิตติโชคดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


pot

นายสุพจน์ เตี้ยทอง
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3


ploy

นางสายพลอย ชาวนาวิก
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4


kui2

นายสานิตย์ หอมศรีประเสริฐ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ 2


reedd

นางสาวอำพร สุขจินดา
นักจัดการงานทั่วไป


lux

นางสาวพัชร์สิตา กุลพันธ์ธานนท์ 
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

-
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด

 

 

-
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

   

 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

  
saw

นายวรวุฒิ วิเศษโส
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

 

june

นางสาวขนิษฐา เตชวาทกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

nu

นายอนุสรณ์ สังข์ผาด
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

morakod

นางมรกต พิชญาสาธิต 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

nuna

นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ


no

นางสาวพัทธนันท์ พนมชัยสว่าง
นายสัตวแพทย์


yaa

นายปิยะชาติ อ่วมแดง
นิติกร


keaww

นางสาวสุนารี อนันตชัย
นักจัดการงานทั่วไป


earth

 นางสาวฐิตาภรณ์ เหลืองทองคำ
นักวิชาการสัตวบาล


toungg

นายธนัญชัย แสงจันทร์
นักวิชาการสัตวบาล


tookk

นายประเสริฐ ภู่แก้ว
นักจัดการงานทั่วไป


nual

นายสุรศักดิ์ ศรสุวรรณวุฒิ
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล


tum

นายเฉลิมศักดิ์ ภู่แก้ว
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์


yut

นายสรายุทธ แก้ววิลัย
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

 

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

   saw

นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด 
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 ni

นางนิสาชล ศรีอ่อน
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

 moo

นายอดิศักดิ์ ใจหลัก
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

 tip

นางสาวปรางค์ทิพย์ เหลืองอรัญนภา
นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ


mm

นายศุภณัฐ สังข์เอี่ยม
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

 bieadd

 นายภานุวัตน์ ชื่นชม
นักวิชาการสัตวบาล

 antt

 นางสาวจงกล เพ็งปรีชา
นักวิชาการสัตวบาล


jengg

 นางสาวอภิญญา สิงห์เสริมวงษ์
นักวิชาการสัตวบาล


tong

นายวสุ รูปสวย
นักวิชาการสัตวบาล


pookk

 นางสาวสุธิดา แซ่อึ้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 markk

 นางสาวภารดี จันทร์โชติ
เจ้าพนักงานสัตวบาล


liw

นางสาวยมลรดา กสิบุตร
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

ส่วนสุขภาพสัตว์

    longนายจำลอง วรศรี
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์

 

sang

นางสาวแสงจันทร์  ศรีศิลปอุดม
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 pat

นายปรัศนี ชูรัตน์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

ao

นางสาวพิมาลา เกษมสุข
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


no

- ว่าง -
สัตว์แพทย์ชำนาญงาน

 

tana

นายธนะ ตั้งไชยคีรี
นิติกร

 

atom

นายณัฐวัตร เนตรน้อย
นายสัตวแพทย์

 

noii

นางมณฑา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 
นักจัดการงานทั่วไป

 

jak2

นายปิยะ รมณียชาติ 
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

may

นายสมหมาย ศิวะพฤฒาวาส 
พนักงานผู่ช่วยปศุสัตว์

 

kai

นายนิพนธ์ สนิทปัญญาวุโธ 
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล


aoo

นางสาวทัศนีย์ สูงศักดิ์ 
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 mod

นางสาวเมทินี  นันมา
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

    

pak

นางสาววิสุทธิวรรณ  ปั้นฉาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์


PeAe

นางรัฐฐา ธำรงโอภาส
รก. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


kik

นางสาวโชติมา  ประเสริฐสินเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


jack

นายธนกร  ซิ้มเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


myee   
นายธนกิตติ  อินปา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


aiee
นางน้ำผึ้ง ภัทรธนานนท์
นักวิชาการสัตวบาล