ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัด

 

Bossนายชุมพล  บุญรอด
ปศุสัตว์เขต 7 

 nk

นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา
ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

 brr

นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

 kan

นายมนัส เทพรักษ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

 sp

นายเยี่ยม คงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

 bpat

นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 bpkk

นายยุษฐิระ บัณฑุกุล
ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
sskb

นายปรีดา ถาาวรประดิษฐ์
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

 bossno

- ว่าง -
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์


cen1

นายชัยวลัญช์ ตุนาค
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก


pee

นายพีระพงษ์ สำราญทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี


teera

นายธีระ  จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี


nares

นายนเรศ  อินทรักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์


pichas

นายพิเชฏฐ์  มหาแสน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี


cenkan

นายวิมศักดิ์ รัชอินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี


aumnoiy

นายอำนวย  กวมทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง


censp

นายอนุชาติ ศิริรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี


apichat

นายอภิชาติ  บุญเรืองขาว
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์


cenrbb

นายสมชาย สังกะเพศ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี


chan

นายวิชาญ ตรีพันธ์
หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี

 

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์


dan1

นายปรีดา เนียมรอด
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครปฐม


dan2

นายยอดรัก โมราถบ
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ราชบุรี


dan4

นายปัญจะ รัตนวรกมล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี


dan3

นายกล้าหาญ ศรีทองท้วม
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี


dan5

นายกรรัตน์ คุ้มกระ
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี


dan6

นายปกรณ์ กายรัตนา
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์