ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัด

 

Boss yuttatira 2565นายยุษฐิระ บัณฑุกุล
ปศุสัตว์เขต 7 

 nk

นายปรีดา ถาวรประดิษฐ์
ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

 brr

นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

 kan65

นายสามารถ ประสิทธิ์ผล
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

 sp

นายเยี่ยม คงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

 PB65

นายกรรัตน์ คุ้มกระ
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 bossno

นายทรงพล บุญธรรม
ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
bossno

นายเชิงชาญ พึ่งเจียม
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

 sakhon65

นายสาโรช จันทร์ลาด
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์


cen1

นายชัยวลัญช์ ตุนาค
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก


pee

นายพีระพงษ์ สำราญทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี


teera

นายธีระ  จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี


nares

นายนเรศ  อินทรักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์


pichas

นายพิเชฏฐ์  มหาแสน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี


cenkan

นายวิมศักดิ์ รัชอินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี


aumnoiy

นายอำนวย  กวมทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง


censp

- ว่าง -
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี


apichat

นายอภิชาติ  บุญเรืองขาว
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์


cenrbb

นายสมชาย สังกะเพศ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี


sompong65

นายสนิท อักษรชู
รักษาการ ในตำแหน่ง
หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี

 

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์


dan1

นายปรีดา เนียมรอด
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครปฐม


dan2

นายยอดรัก โมราถบ
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ราชบุรี


dan4

นายปัญจะ รัตนวรกมล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี


dan3

นายกล้าหาญ ศรีทองท้วม
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี


bossno

นายสุขุม สนธิพันธ์
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี


danfilin

นายฐณพลมงคล พันธุ์พฤกษ์
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์