meเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร


ลำดับที่
ชื่อนามสกุล
ตำแหน่ง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
หลวงวรพจน์ ภูมิภาค
สัตวแพทย์เขต 7
31 พ.ค.2500 –14 ก.พ.2501
2
นายมณี ทวีติยานน
สัตวแพทย์เขต 7
ก.พ.2501-มี.ค.2501
3
นายชม มหาสุคนธ์
สัตวแพทย์เขต 7
7มี.ค.2501 – 31 ธ.ค.2502
4
นายถวิล ศุภจิตร์
สัตวแพทย์เขต 7
1 ม.ค.2503 – 30 ก.ย.2509
5
นายจรูญ อยู่สมสุข
สัตวแพทย์เขต 7
1 ต.ค.2509 – 30 ก.ย.2514
6
นายประณต พลชาติ
สัตวแพทย์เขต 7
2 พ.ค.2514 – 19 ก.ค.2516
7
นายประณต พลชาติ
ปศุสัตว์เขต 7
20 ก.ค.2516 – 30 ก.ย.2521
8
นายประชิต สันตระกูล
ปศุสัตว์เขต 7
1 ต.ค.2521 – 30 ก.ย.2522
9
นายเหรียญชัย บิณฑวิหค
ปศุสัตว์เขต 7
17 พ.ย.2522 – 18 ต.ค.2524
10
นายไกรศรี คงสำราญ
ปศุสัตว์เขต 7
19 ต.ค.2524 – 3 พ.ย.2526
11
นายสาโรช มหาขันธ์
ปศุสัตว์เขต 7
4 พ.ย.2526 – 12 มิ.ย.2529
12
ม.ร.ว.อำนวยพร เกษมสันต์
ปศุสัตว์เขต 7
13 มิ.ย.2529 – 31 ธ.ค.2530
13
นายปรีชา พูนบุญ
ปศุสัตว์เขต 7
1 ม.ค.2531 – 20 ธ.ค.2533
14
นายชวัช พฤกษอาโนชา
ปศุสัตว์เขต 7
20 ธ.ค.2533 – 8 มิ.ย.2538
15
นายเสมอ ทวีวิกยการ
ปศุสัตว์เขต 7
9 มิ.ย.2538 – 30 ก.ย.2538
16
นายปรีชา พูนบุญ
ปศุสัตว์เขต 7
29 ธ.ค.2538 – 30 ก.ย.2542
17
นายสำเริง วรศรี
ปศุสัตว์เขต 7
19 พ.ย.2542 – 8 ต.ค.2545
18
นายสำเริง วรศรี
ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7
9 ต.ค.2545 – 4 มี.ค.2546
19
นายประชุม อินทรโชติ
ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7
24 พ.ค.2546 – 24 ม.ค.2551
20
นายปรีชา วงษ์วิจารณ์รี
ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7
5 ก.พ.2551 – 15 ต.ค.2552
21
นายรณชัย จ๋วงพานิช
ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7
16 ต.ค. 2552 – 5 ม.ค. 2555
22
นายรณชัย จ๋วงพานิช
ปศุสัตว์เขต 7
6 ม.ค.2555 - 28 ก.ย.2561
23
นายชุมพล บุรอด
ปศุสัตว์เขต 7
6 ธ.ค. 2561- 30 มิ.ย. 2565
24
นายยุษฐิระ บัณฑุกุล
ปศุสัตว์เขต 7
30 มิ.ย. 2565- ปัจจุบัน