รายงานการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ปี 2562