วิสัยทัศน์
องค์กรที่เป็นเลิศ เป็นมืออาชีพด้านการปศุสัตว์ เป็นที่พึ่งของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
พันธนกิจ
1.เป็นองค์กรสนับสนุนและประสานงานหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานใน เพื่อพัฒนาด้านปศุสัตว์
2.วิจัย และพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์
3.ส่งเสริมการผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
4.ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปศุสัตว์
5.ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมในการทำงานที่ดีของเจ้าหน้าที่
ค่านิยม (I2-SMART)
I : Innovation : มุ่งเน้นนวัตกรรม
I : Integration : บูรณาการการทำงาน
S : Standard : มีมาตรฐาน
M : Mastery : ทำงานอย่างมืออาชีพ
A : Agility : คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
R : Responsibility : รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
T : Teamwork : มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน