ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพราะราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เรื่อง  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้อ 3(สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล