ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

    money

- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


Art

นายเกียรติชัย วิชัยต๊ะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ta

นางสาวพรพิมล ชุติจิตวิทยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


mauy

นางสาวเบญจวรรณ ธรรมจิตติโชคดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


ploy

นางสายพลอย ชาวนาวิก
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3


kui

นายสานิตย์ หอมศรีประเสริฐ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ 2


supol

นายสุพจน์ เตี้ยทอง
พนักงานธุรการ


reed

นางสาวอำพร สุขจินดา
นักจัดการงานทั่วไป


lux2

นางสาวพัชร์สิตา กุลพันธ์ธานนท์ 
เจ้าพนักงานธุรการ

 

taiy

นายเฉลิมพล  ภู่แก้ว
พนักงานบริการขับรถยนต์

 

money

- -
พนักงานบริการทำความสะอาด

 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

  
boss

นายทรงพล บุญธรรม
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนมาตฐานการปศุสัตว์

 

nu

นายอนุสรณ์ สังข์ผาด
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

na

นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

june

นางสาวขนิษฐา เตชวาทกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

mrakod

นางมรกต พิชญาสาธิต 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

non

- ว่าง -
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 tong

นายธนัญชัย แสงจันทร์
นักวิชาการสัตวบาล

 kad

 นางพัฒนีพร พรยั่งยืนสุกุล
นักวิชาการสัตวบาล

 kueai

นางสาวสุนารี อนันตชัย
นักจัดการงานทั่วไป

 tuk

นายประเสริฐ ภู่แก้ว
นักจัดการงานทั่วไป

 ya

นายปิยะชาติ อ่วมแดง
นิติกร

 sak

นายสุรศักดิ์ ศรสุวรรณวุฒิ
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 tum

นายเฉลิมศักดิ์ ภู่แก้ว
พนักงานจ้างบริการขับรถยนต์

 yut

นายสรายุทธ แก้ววิลัย
พนักงานจ้างบริการขับรถยนต์

 

 

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

   khanchai

นายขวัญชัย เนตรน้อย 
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 ni

นางนิสาชล ศรีอ่อน
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

 meu

นายอดิศักดิ์ ใจหลัก
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

 tip

นางสาวปรางทิพย์ เหลืองอรัญนภา
นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ


Mm

นายศุภณัฐ สังข์เอี่ยม
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 bird2

 นายภานุวัตน์ ชื่นชม
นักวิชาการสัตวบาล

 aun

 นางสาวจงกล เพ็งปรีชา
นักวิชาการสัตวบาล

 mark

 นายวสุ รูปสวย
นักวิชาการสัตวบาล


pook2

 นางสาวสุธิดา แซ่อึ้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


apinya

 นางสาวอภิญญา สิงห์เสริมวงษ์
นักวิชาการสัตวบาล


aron

นางสาวอรอนงค์  จันทน์มาลา
นักวิชาการสัตวบาล


tong

 นายนฤพล  แซ่ลิ้ม
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

ส่วนสุขภาพสัตว์

    longนายจำลอง วรศรี
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์

 

sang

นางสาวแสงจันทร์  ศรีศิลปอุดม
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 pat

นายปรัศนี ชูรัตน์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

au

นางสาวพิมาลา เกษมสุข
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


auen

นายนพพร หนูรัตน์
สัตว์แพทย์ชำนาญงาน

 pean

นายชาญชัย ชินทัตโต
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2


fearn

นางสาวโสภิตา นามสวัสดิ์
นายสัตวแพทย์

 mouse

นางสาวสุนิสา ทัศน์สถาพร
นิติกร


noi

นางมณฑา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 
นักจัดการงานทั่วไป

 

jeck

นายปิยะ รมณียชาติ 
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

mai

นายสมหมาย ศิวะพฤฒาวาส 
พนักงานผู่ช่วยปศุสัตว์

 

kai

นายนิพนธ์ สนิทปัญญาวุโธ 
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล


ao

นางสาวทัศนีย์ สูงศักดิ์ 
พนักงานจ้างบริการ

 mod

นางสาวเมทินี  นันมา
พนักงานจ้างบริการ

 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

    

boss pag

นางสาววิสุทธิวรรณ  ปั้นฉาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

tanakorn

นายธนกร  ซิ้มเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
              

 
kikk

นางสาวโชติมา  ประเสริฐสินเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
boss- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


aew
นางน้ำผึ้ง ภัทรธนานนท์
นักวิชาการสัตวบาล


mye   
นายธนกิตติ  อินปา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์