รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 
 

ปฏิทินกิจกรรม

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 

ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัด

 

Bossนายชุมพล  บุญรอด
ปศุสัตว์เขต 7 

 nk

นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา
ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

 brr

นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

 kan

นายมนัส เทพรักษ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

 sp

นายเยี่ยม คงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

 bpat

นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

 bpkk

นายยุษฐิระ บัณฑุกุล
ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
sskb

นายปรีดา ถาาวรประดิษฐ์
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

 bossno

- ว่าง -
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์


cen1

นายชัยวลัญช์ ตุนาค
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก


pee

นายพีระพงษ์ สำราญทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี


teera

นายธีระ  จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี


nares

นายนเรศ  อินทรักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์


pichas

นายพิเชฏฐ์  มหาแสน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี


cenkan

นายวิมศักดิ์ รัชอินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี


aumnoiy

นายอำนวย  กวมทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง


censp

นายอนุชาติ ศิริรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี


apichat

นายอภิชาติ  บุญเรืองขาว
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์


cenrbb

นายสมชาย สังกะเพศ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี


chan

นายวิชาญ ตรีพันธ์
หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี

 

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์


dan1

นายปรีดา เนียมรอด
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครปฐม


dan2

นายยอดรัก โมราถบ
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ราชบุรี


dan4

นายปัญจะ รัตนวรกมล
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี


dan3

นายกล้าหาญ ศรีทองท้วม
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี


dan5

นายกรรัตน์ คุ้มกระ
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี


dan6

นายปกรณ์ กายรัตนา
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

    no

นายชุมพล บุญรอด
ปศุสัตว์เขต 7

    no

- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


art

นายเกียรติชัย วิชัยต๊ะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


tuk

นางสาวพรพิมล ชุติจิตวิทยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


mueay

นางสาวเบญจวรรณ ธรรมจิตติโชคดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


pot

นายสุพจน์ เตี้ยทอง
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3


ploy

นางสายพลอย ชาวนาวิก
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4


kui2

นายสานิตย์ หอมศรีประเสริฐ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ 2


reed

นางสาวอำพร สุขจินดา
นักจัดการงานทั่วไป


lux

นางสาวพัชร์สิตา กุลพันธ์ธานนท์ 
เจ้าพนักงานธุรการ

 

nue

นางสาวสุนันท์ ภมรพล
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด

 

tai

นายเฉลิมพล  ภู่แก้ว
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

   

 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

  
saw

นายทรงพล บุญธรรม
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

 

june

นางสาวขนิษฐา เตชวาทกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

nu

นายอนุสรณ์ สังข์ผาด
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

morakod

นางมรกต พิชญาสาธิต 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

na

นางสาววนารัตน์ บารมีรังสิกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ


no

- ว่าง -
นายสัตวแพทย์


ya

นายปิยะชาติ อ่วมแดง
นิติกร


kaew

นางสาวสุนารี อนันตชัย
นักจัดการงานทั่วไป


kat

 นางพัฒนีพร พรยั่งยืนสุกุล
นักวิชาการสัตวบาล


toung

นายธนัญชัย แสงจันทร์
นักวิชาการสัตวบาล


took

นายประเสริฐ ภู่แก้ว
นักจัดการงานทั่วไป


nual

นายสุรศักดิ์ ศรสุวรรณวุฒิ
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล


tum

นายเฉลิมศักดิ์ ภู่แก้ว
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์


yut

นายสรายุทธ แก้ววิลัย
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

 

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

   kun

นายขวัญชัย เนตรน้อย 
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 ni

นางนิสาชล ศรีอ่อน
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

 moo

นายอดิศักดิ์ ใจหลัก
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

 tip

นางสาวปรางค์ทิพย์ เหลืองอรัญนภา
นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ


mm

นายศุภณัฐ สังข์เอี่ยม
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 biead

 นายภานุวัตน์ ชื่นชม
นักวิชาการสัตวบาล

 ant

 นางสาวจงกล เพ็งปรีชา
นักวิชาการสัตวบาล


jang

 นางสาวอภิญญา สิงห์เสริมวงษ์
นักวิชาการสัตวบาล


tong

นายนฤพล  แซ่ลิ้ม
เจ้าพนักงานสัตวบาล


pok

 นางสาวสุธิดา แซ่อึ้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 mak

 นายวสุ รูปสวย
นักวิชาการสัตวบาล


liw

นางสาวภารดี  จันทร์โชติ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

ส่วนสุขภาพสัตว์

    longนายจำลอง วรศรี
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์

 

sang

นางสาวแสงจันทร์  ศรีศิลปอุดม
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 pat

นายปรัศนี ชูรัตน์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

ao

นางสาวพิมาลา เกษมสุข
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


aun

นายนพพร หนูรัตน์
สัตว์แพทย์ชำนาญงาน

 peak

นายชาญชัย ชินทัตโต
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2


fien

นางสาวโสภิตา นามสวัสดิ์
นายสัตวแพทย์


no

- ว่าง -
นิติกร


noi

นางมณฑา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 
นักจัดการงานทั่วไป

 

jak2

นายปิยะ รมณียชาติ 
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

may

นายสมหมาย ศิวะพฤฒาวาส 
พนักงานผู่ช่วยปศุสัตว์

 

kai

นายนิพนธ์ สนิทปัญญาวุโธ 
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล


aoo

นางสาวทัศนีย์ สูงศักดิ์ 
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 mod

นางสาวเมทินี  นันมา
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

    

pak

นางสาววิสุทธิวรรณ  ปั้นฉาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์


no

- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


kik

นางสาวโชติมา  ประเสริฐสินเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


jack

นายธนกร  ซิ้มเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


mye   
นายธนกิตติ  อินปา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


aie
นางน้ำผึ้ง ภัทรธนานนท์
นักวิชาการสัตวบาล