รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 
 

ปฏิทินกิจกรรม

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

รายงานแผนการปฏิบัติงาน ปี 2562(รวมทุกจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7)

 • กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
 • กิจกรรมปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์
 • กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและศูนย์รวบรวมไข่
 • กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าปศุสัตว์ (เนื้อและไข่อนามัย)
 • กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศ
 • กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงฆ่าภายในประเทศ
 • กิจกรรมเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)
 • กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
 • กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาลโรงฆ่าสัตว์และร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์
 • กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
 • กิจกรรมเชื้อดื้อยา
 • กิจกรรมตรวจสอบ พรบ.อาหารสัตว์
 • กิจกรรมตรวจสอบ แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง
 • ร่วมทุกกิจกรรมเป็นเอกสาร PDF
 • ร่วมทุกกิจกรรมเป็นเอกสาร Exce

ส่วนสุขภาพสัตว์

รายงานแผนการปฏิบัติงาน ปี 2562(รวมทุกจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7)

 • เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์ (FMD)
 • เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์ (BRU/TB/Haemo)
 • ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)
 • กิจกรรมตรวจสอบ กำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์
 • กิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ
 • กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 • กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทางอาการและการรณรงค์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง
 • กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีก และการเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลล่า
 • กิจกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
 • กิจกรรมการรักษาพยาบาล สำหรับคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่และสัตวแพทย์เคลื่อนที่
 • กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์มไม่มาตรฐาน สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก
 • ร่วมทุกกิจกรรมเป็นเอกสาร PDF
 • ร่วมทุกกิจกรรมเป็นเอกสาร Exce

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

รายงานแผนการปฏิบัติงาน ปี 2562(รวมทุกจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7)

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

รายงานแผนการปฏิบัติงาน ปี 2562(รวมทุกจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7)