ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 (เพิ่มเติม)
ที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ที่ 3/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ที่ 4/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่
ที่ 6/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ประเภทยา
ที่ 7/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวณ และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่
ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์ ประจำเขต 7
ที่ 9/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ, คุมสอบ และสัมภาษณ์ ประเมินเจ้าหน้าที่
ที่ 10/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ที่ 11/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดสองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ที่ 12/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ที่ 13/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ที่ 14/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่
ที่ 15/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่
ที่ 16/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรม สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
ที่ 17/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 (เพิ่มเติม)
ที่ 18/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ที่ 20/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ที่ 21/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่
ที่ 22/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
ที่ 23/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ, คุมสอบ-ตรวจข้อสอบ และสัมภาษณ์
ที่ 24/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานหน่วยโคนมเคลื่อนที่ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7
ที่ 25/2559 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การประสานงาน
ที่ 26/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่
ที่ 27/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2559
ที่ 28/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต
ที่ 29/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 (เพิ่มเติม)
ที่ 30/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ประเภทยา เวชภัณฑ์
ที่ 31/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการสอบราคา
ที่ 32/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่
ที่ 33/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ที่ 34/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ที่ 35/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
ที่ 36/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
ที่ 37/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ตรวจรักษาการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่
ที่ 38/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา
ที่ 39/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
ที่ 40/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่
ที่ 41/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสองราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ที่ 42/2559 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการโครงการ
ที่ 43/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและกลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการปศุสัตว์
ที่ 44/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม 5ส IT ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 7
ที่ 45/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่
ที่ 46/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2559
ที่ 47/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด จำนวน 33 รายการ
ที่ 48/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 7
ที่ 49/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก.
ที่ 50/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 (เพิ่มเติม)
ที่ 51/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่