ที่ 1/2563 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางดวงรัตน์ วงศ์ใหญ่)

ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรม สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดูแลด้านสุขภาพแพะ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่เขต 7

ที่ 7/2563 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 8/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

ที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

ที่ 10/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายยศวีร์ ราเชนอรรถวิชญ์)