ที่ 1/2563 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางดวงรัตน์ วงศ์ใหญ่)

ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรม สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดูแลด้านสุขภาพแพะ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่เขต 7

ที่ 7/2563 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 8/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

ที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

ที่ 10/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายยศวีร์ ราเชนอรรถวิชญ์)

ที่ 11/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ที่ 12/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ที่ 13/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีรถยนต์ราชการคัดเร่งขัดข้อง

ที่ 14/2563 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 15/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563

ที่ 16/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ e5

ที่ 17/2563 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐส่วนภูมิภาค การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ที่ 18/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online

ที่ 19/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้มิสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

ที่ 20/2563 เรื่อง กำหนดสิทธิการปฏิบัติงาน ระบบบำเหน็จบำนาญ

ที่ 21/2563 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 22/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ประเภทยา เวชภัณฑ์วัสดุการแพทย์ วัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่ 23/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ที่ 24/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนปศุสัตว์อินทรีย์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ที่ 25/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง

ที่ 26/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 2 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ 27/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ ครุภัณฑ์สนาม 1 รายการ และครุภัณฑ์การเกษตร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ 28/2563 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 29/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและกลั่นกรองโครงการวิจัยและผลงานวิชาการปศุสัตว์

ที่ 30/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ที่ 31/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต

ที่ 32/2563 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบรถยนต์ราชการสำนักงานปศุสัตว์เขต 7

ที่ 33/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563

ที่ 34/2563 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 (เพิ่มเติม)

ที่ 36/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา

ที่ 37/2563 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

ที่ 39/2563 เรื่อง --------------------------------------

ที่ 40/2563 เรื่อง --------------------------------------

ที่ 41/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563

ที่ 42/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดสอบปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่ 43/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ที่ 44/2563 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 45/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ที่ 46/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรดีเด่น และสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564

ที่ 47/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ 48/2563 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 49/2563 เรื่อง คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 แต่งตั้งเจ้าหน้าที

ที่ 50/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ที่ 51/2563 เรื่อง คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต7 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ที่ 52/2563 เรื่อง คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

ที่ 53/2563 เรื่อง คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

ที่ 54/2563 เรื่อง คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ในการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online

ที่ 55/2563 เรื่อง จัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

ที่ 56/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2564

ที่ 58/2563 เรื่อง แต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cops=Community of Practices) สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ 59/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตร ตามพระราชดำริ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

ที่ 60/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ประเภทยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2564

ที่ 61/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง

ที่ 62/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด จำนวน 40 รายการ

ที่ 63/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ที่ 64/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564

ที่ 65/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7

ที่ 66/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดปศุสัตว์เขต

ที่ 67/2563 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ