ข้อมูลสถิติ

จำนวนเกษตรกรและปศุสัตว์ในพื้นที่


1. จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

2. การปลูกพืชอาหารสัตว์ 

3. จำนวนโคนม

4. จำนวนโคเนื้อ

5. จำนวนกระบือ - สุกร

6. จำนวนแพะ - แกะ

7. จำนวนไก่ - เป็ด

8. จำนวนสัตว์เลี้ยงอื่น

9. จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์

10. จำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์