สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ ประชุมและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงจรการผลิตสุกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต ๗ มอบให้นายจำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายสัจจพล นาคดิลก นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นางสาวธาราทิพย์ พุ่มระชัฎร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวบุษราคัม คณะรมย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นคณะทำงานโครงการศึกษาวิจัยการศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในวงจรการผลิตสุกรในประเทศไทย ตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ ที่ ๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดำเนินการประชุมและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงจรการผลิตสุกร ในพื้นที่ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อวิเคราะห์วงจรการผลิตสุกรและประเมินความเสี่ยงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นำผลการศึกษามาใช้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมีผู้ร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร รถขนส่งสุกร โรงฆ่าสุกร โรงตัดแต่งซากสุกร ที่พักซากสุกร โรงอาหารสัตว์ ร้านขายยาสัตว์ บริษัทผู้ค้ายาสัตว์
ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยแบบสอบถามครอบคลุม ประเด็น
๑. ข้อมูลวงจรการผลิตสุกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
๒. การเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิต ที่นำเข้ามาเลี้ยงในจังหวัดกาญจนบุรี
๓. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร