อาสาปศุสัตว์ดีเด่น

Arsa2566


Arsa2565


Arsa2564

kittisang  

อาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับจังหวัดนครปฐม
ชื่อ-นามสกุล นายกิติแสง ศุภผล


การทำหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์
1. อาสาปศุสัตว์
2. หัวหน้ากลุ่ม ธกส.๓๔๑ นครชัยศรี
3. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลตำบลห้วยพลู
4. รองประธานกลุ่มวิสหกิจชุมชน “กล้วยเพื่อสุขภาพตำบลห้วยพลู
5. ประธานกลุ่มสูบน้ำบ้านไร่เจ๊ก

ผลงานด้านปสุสัตว์
1. การเลี้ยงและการจัดการแพะเนื้อ-แพะนม
2. ร่วมเป็นอาสาปศุสัตว์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ เช่น FMD และพิษสุนัขบ้า
3. เป็นฟาร์มตัวอย่างในการศึกษาดูงานแก้ผู้สนใจ
4. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะและการทำผลิตภัณฑ์จากนมแพะ
5. ร่วมสำรวจข้อมูลการเลี้ยงสัตว์
6. ร่วมปฏิบัติงานในการพ่นยาทำลายเชื้อโรคในกิจกรรมไข้หวัดนก
7. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านปศุสัตว์และนัดหมายงานด้านปศุสัตว์
8. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านปศุสัตว์
9. ร่วมปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
10. เป็นฟาร์มตัวอย่างในด้านการทำมาตรฐานต่าง ๆ ที่กรมปศุสัตว์กำหนด
11. มีการพัฒนาใช้ความรู้แผนโบราณควบคู่กับเทคโนโลยีใหม่ในการทำฟาร์มปศุสัตว์2562         

อาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจำปีงบประมาณ  2562 ระดับจังหวัดราชบุรี

ชื่อ-นามสกุล นายศิริ เกตุจันทร์


การทำหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์
1. การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์
2. ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ให้คาแนะในการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรเพื่อน
บ้าน รวมถึงให้คาแนะนารักษาพยาบาลสัตว์ในเบื้องต้น
3. ช่วยประชาสัมพันธ์และร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาเภอ ในการบริการด้านการป้องกันโรค
และเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ เช่น บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ให้เพื่อนบ้านภายในหมู่บ้านและใกล้เคียง


 

 


2561       

อาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2561 ระดับจังหวัดเพชรบุรี

ชื่อ-นามสกุล นายศิริ เกตุจันทร์


การทำหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์

1. เป็นอาสาปศุสัตว์
2. เป็นหมอดินอาสา
3. เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านน้าทรัพย์
4. เป็นกรรมการเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะจังหวัดเพชรบุรี
5. เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านและตาสับปะรดแจ้งเบาะแสยาเสพติด
6. เป็น Smart farmer ด้านปศุสัตว์และพัฒนาฟาร์มจนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร
7. ได้รับจัดตั้งเป็นฟาร์มสาธิตและแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงแพะอาเภอแก่งกระจาน โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
8. เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆด้านปศุสัตว์สม่าเสมอ
9.ช่วยเหลืองานด้านปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง เช่น ทาวัคซีน สารวจข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วย ฯลฯ
10. พัฒนาหมู่บ้านในวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติและวันสาคัญทางศาสนาต่างๆประจาทุกปี


 


2559          

อาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2559 ระดับจังหวัดเพชรบุรี

ชื่อ-สุกล นายโกสินทร์ สอนขาว


การทำหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์
1. อาสาปศุสัตว์
2. อาสาฝนหลวง
3. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
4. รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
5. ประธานกลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตร
6. กรรมการเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรี


ผลงานด้านปศุสัตว์
1. การเลี้ยงโคเนื้อและไก่พื้นเมือง
2. สมาร์ทฟาร์เมอร์ด้านการเลี้ยงสัตว์
3. ใช้ฟาร์มเป็นสถานที่ศึกษาดูงานแก่ผู้สนใจ
4. ทาวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคและกระบือให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่
5. ให้ความรู้คาแนะนาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรและการทาวัคซีนป้องกันโรค
6. ช่วยเหลือดูแลรักษาสัตว์ป่วย
7. ติดตามเฝ้าระวังฟาร์มไก่ไข่และไก่พื้นเมืองในพื้นที่เพื่อค้นหาโรคไข้หวัดนก
8. อบรมและศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องเพื่อมาพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ให้มีคุณภาพมากขึ้น
9. สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
11.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
12. และเจาะเลือดแพะเพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อ
13.ร่วมปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่2558    

อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2558 จังหวัดสมุทรสาคร

ชื่อ-สุกล นายสาธิต สอาดเงิน


ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
1.อาสาปศุสัตว์
2.ประธานชมรมแพะจังหวัดสมุทรสาคร
3.ประธานกลุ่มธนาคารแพะ
4.ฝ่ายการตลาดกลุ่มงานกะลามะพร้าว
5.กรรมการหมู่บ้าน
6.อาสาสมัครตำรวจชุมชนผลงานด้านปศุสัตว์
1. เกษตรกรผู้นำด้านการเลี้ยงสัตว์
2. ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. อาสาปศุสัตว์
4. ประธานชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดสมุทรสาคร
5. ประธานกลุ่มธนาคารแพะตำบลหลักสอง


 


ผลการค้ดเลือกเกษตรกร